ขอเชิญร่วมงานสัมมนา

“โครงการลดก๊าซเรือนกระจก: ลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน”

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 – 15.30 น.

ณ ห้องสุคนธา ซี ชั้น 6 โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “โครงการลดก๊าซเรือนกระจก: ลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน”เพื่อแนะนำโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยในการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ดำเนินโครงการต่างๆ เช่น การลดการใช้พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน การจัดการขยะและของเสีย การปลูกป่า ฯลฯ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน และคาร์บอนเครดิตที่ได้จากโครงการยังสามารถนำไปซื้อ-ขายได้ในอนาคต

16-Point Star: สัมมนาฟรี
สมัครด่วน
รับจำนวนจำกัด
 

• กำหนดการสัมมนา 

           • แบบตอบรับ