145

      องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ประกาศเฉลิมพระเกียรติการคำนวณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกจากโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

      เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นว่า โครงการป่ารักน้ำมีส่วนช่วยฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมบริเวณต้นน้ำลำธาร เพิ่มแหล่งเก็บกักก๊าซเรือนกระจกของประเทศได้เป็นอย่างมาก อบก. จึงได้จัดทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติการคำนวณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกจากโครงการป่ารักน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านป่ารักน้ำ ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการประกาศพระเกียรติคุณในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

      ผลการสำรวจและประเมินปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจก ในพื้นที่หลักของโครงการป่ารักน้ำ บ้านป่ารักน้ำ หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 351.92 ไร่ มีปริมาณการการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งสิ้น 14,599.69 ตันคาร์บอนไดออกซ์เทียบเท่า

icon pdf
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติการคำนวณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกจากโครงการป่ารักน้ำ