เมื่อวันที่ 11 เมษายน ทีผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดพิธีรดน้ำขอพรสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการ อบก.  และ นางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการ อบก. เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวอวยพรให้เจ้าหน้าที่ทุกคนประสบความสุข ความสำเร็จ เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมุ่งทำความดีเพื่อแผ่นดินอย่างเต็มกำลังความสามารถ อีกทั้งให้สร้างการรับรู้ความเข้าใจ และความพึงพอใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานที่ปฏิบัติแก่ประชาชน ทั้งนี้ หากประชาชนไม่พอใจให้นำปัญหากลับมาแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป