logo ghg
  • Home
  • T-VER
  • LESS
  • PMR
  • JCM
  • CDM
  • ติดต่อเรา
  • SEARCH

อบก. เปิดตัวโครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาด เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (Thailand Partnership for Market Readiness : PMR)

 

      เมื่อวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการ นางสาวพงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการ และนางบงกช กิตติสมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล เปิดตัวโครงการ ‘เตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาด เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (Thailand Partnership for Market Readiness : PMR)’ โดยได้รับเกียรติจากภาคีสนับสนุน ได้แก่ นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายวิจัย อมราลิขิต ประธานคณะกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และนางสาววราภรณ์ หิรัญวัฒน์ศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมอาวุโส ธนาคารโลก เข้าร่วมเปิดตัวและแถลงเปิดโครงการ ณ ห้องแมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร

          นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) แถลงเปิดโครงการโดยมีใจความสำคัญว่า “กระทรวงพลังงานกำหนดยุทธศาสตร์โดยมีเป้าหมายให้มีการใช้พลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และได้กำหนดกลยุทธ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีกลยุทธ์ทั้งทางด้านระเบียบกฎหมาย การส่งเสริมสนับสนุน การสร้างความตระหนัก การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนากำลังคน เพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป้าหมายตามแผนอนุรักษ์พลังงาน ได้กำหนดให้ลดความเข้มข้นการใช้พลังงานลง 30% ในปี 2579 เมื่อเทียบกับปี 2553 ซึ่ง พพ. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรง ได้ดำเนินงานในโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้แก่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมมาอย่างต่อเนื่อง

          ดังนั้นการที่ พพ. และ อบก. ได้มีความร่วมมือดำเนินกิจกรรมต่างๆภายใต้ ‘โครงการพัฒนาการลดก๊าซเรือนกระจกในอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม’ โดยใช้กลไกตลาด Energy Performance Certificate Scheme (EPC)’ ภายใต้ PMR เพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ขณะเดียวกันยังช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่จะมีการต่อยอดข้อมูลด้านพลังงานสู่ข้อมูลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ”

          ด้าน นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการ อบก. กล่าวตอนหนึ่งว่า “ประเทศไทยได้แสดงเจตจำนงการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMAs)  ช่วยควบคุมไม่ให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้นไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส โดยจะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างร้อยละ 7–20 ภายในปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2548 และภายใต้ INDC ประเทศไทยได้แสดงเจตจำนงในการลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20-25 ภายในปี 2573 เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้ จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาและพัฒนากลไก รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ มาสนับสนุนให้ดำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเหมาะสม

         ธนาคารโลกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกลไกตลาด จึงได้จัดตั้งโปรแกรม PMR โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดในประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งการทำโครงการนำร่องและทดสอบเครื่องมือใหม่ๆทางการตลาด ภายใต้ PMR มีประเทศกำลังพัฒนาเข้าร่วมโครงการรวม 17 ประเทศ ขณะนี้มีประเทศที่ได้รับการเห็นชอบข้อเสนอโครงการ และได้รับการอนุมัติเงินสนับสนุนแล้ว 13 ประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม Partnership Assembly (PA) ให้การสนับสนุนเงินจำนวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อมาดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ ซึ่งจากการประชุมคณะรัฐมนตรีมีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 มีมติเห็นชอบร่างหนังสือข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลก โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ลงนามในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และลงนามหนังสือข้อตกลงโดยรองปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559”

          กลไกตลาดที่ อบก. เสนอเพื่อดำเนินการภายใต้ PMR ประกอบด้วย 2 กลไก ได้แก่ 1)  Energy Performance Certificate Scheme (EPC) หรือ กลไกเพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การลดก๊าซเรือนกระจกในอาคารควบคุม และโรงงานควบคุม และ 2) Low Carbon City Program (LCC) สำหรับส่งเสริมการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำของเทศบาลและชุมชน ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และยุทธศาสตร์ประเทศ อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเป้าหมายของกระทรวงพลังงาน ได้แก่ แผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

          การดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือระยะแรกเป็นช่วงเตรียมการ คือนับจากปัจจุบัน – พ.ศ. 2561 เตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดในส่วนของ EPC Scheme และ LCC Program ด้วยรูปแบบแบบสมัครใจ และระยะที่สอง เป็นช่วงการดำเนินโครงการนำร่อง เริ่มภายหลังที่ได้ข้อสรุปสำหรับรูปแบบ และแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินการ

          ผลจากการศึกษาและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการตลอดช่วงระยะเวลา 3 ปีนับจากนี้ คาดว่าจะช่วยประเทศไทยในการเตรียมความพร้อมเพื่อนำกลไกตลาดมาใช้ในการสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในการมีส่วนสนับสนุนในการจัดทำข้อเสนอโครงการ ผู้แทนจากองค์กรต่างๆ ที่เล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมด้านการลดก๊าซเรือนกระจก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการดำเนินโครงการจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 

{phocagallery view=category|categoryid=2|limitstart=0|limitcount=0}

  • Hits: 4919