announcement

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม: หลักสูตร

“ความรู้เบื้องต้นภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย” 

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

download icon