ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา

“ความรู้เบื้องต้นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานของประเทศไทย”

วันที่ 26 มกราคม 2561   

ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ