กำหนดการจัดกิจกรรม

 

เอกสารประกอบการพิจารณาให้คำรับรองโครงการ CDM

      ผู้พัฒนาโครงการจะต้องยื่นเอกสารเพื่อประกอบการขออนุมัติหนังสือให้คำรับรองว่าเป็นโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Letter of Approval : LoA) ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้คำรับรองว่าเป็นโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด พ.ศ. 2553 ดังนี้

- กรณีโครงการไม่เข้าข่ายโครงการที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
1. เอกสารข้อเสนอโครงการ (Project Design Document : PDD) 5 ชุด
2. รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และการประเมินศักยภาพการพัฒนาที่ยั่งยืน (Initial Environment Evaluation (IEE)
and Self-Evaluation on Sustainable Development of CDM project in Thailand : IEE-SD Report)
เอกสารดาวน์โหลด
5 ชุด
3. แผ่นบันทึกข้อมูล (CD)เอกสาร ตาม (1) และ (2) 10 แผ่น
4. หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล การอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
เอกสารดาวน์โหลด
1 ฉบับ
       
- กรณีโครงการเข้าข่ายโครงการที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)*
1. เอกสารข้อเสนอโครงการ (Project Design Document : PDD) 5 ชุด
2. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment : EIA)*
ฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5 ชุด
3. แบบประเมินศักยภาพการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Evaluation Form : SD Evaluation Form)
เอกสารดาวน์โหลด
5 ชุด
4. แผ่นบันทึกข้อมูล (CD) เอกสาร ตาม (1) (2) และ (3) 10 แผ่น
5. หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล การอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
เอกสารดาวน์โหลด
1 ฉบับ

หมายเหตุ :

* โครงการที่เข้าข่ายประเภทและขนาดโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.onep.go.th/eia)

เอกสารดาวน์โหลด