กำหนดการจัดกิจกรรม

 

      การพิจารณาให้คำรับรองว่าเป็นโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดของประเทศไทย หรือ การพิจารณาออกหนังสือให้คำรับรองโครงการ (Letter of Approval: LoA) เป็นการดำเนินงานตามขั้นตอนภายใต้ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ คำรับรองว่าเป็นโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด พ.ศ. 2553 โดยมีกำหนดระยะเวลาการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ภายใน 180 วันทำการ นับแต่วันที่องค์การฯ ได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ระเบียบกำหนดไว้

รูปแสดงขั้นตอนการพิจารณาให้คำรับรอง

ขั้นตอนการพิจารณาให้คำรับรอง

 1. ผู้พัฒนาโครงการยื่นคำขอ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาให้คำรับรองโครงการตามที่ระเบียบฯ กำหนด
 2. อบก. ดำเนินการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นเพื่อพิจารณาความครบถ้วนของเอกสารต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ และแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 20 วันทำการ นับจากวันที่อบก.ได้รับคำขอ
  - กรณีโครงการเข้าข่ายการคืนโครงการ ตามประกาศคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกว่าด้วยการพิจารณาให้คำรับรองว่าเป็นโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด พ.ศ. 2551 ผู้ดำเนินโครงการจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและยื่นคำขอกลับเข้ามาใหม่ และให้ถือว่าวันที่ยื่นคำขอกลับมาใหม่เป็นวันที่องค์การได้รับคำขอ
  - กรณีโครงการไม่เข้าข่ายการคืนโครงการแต่พบว่ายังมีข้อมูลไม่ชัดเจน ผู้พัฒนาโครงการจะต้องดำเนินการจัดส่งรายงานข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติม จำนวน 5 ชุด พร้อมกับแผ่นบันทึกไฟล์ข้อมูล (CD) จำนวน 5 แผ่น
  - กรณีโครงการมีความครบถ้วนสมบูรณ์/แก้ไขให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วให้ดำเนินงานตามขั้นตอนต่อไป
 3. อบก. ดำเนินการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาให้ความเห็นว่าข้อเสนอโครงการ ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่หน่วยงานรับผิดชอบหรือไม่
 4. อบก. เสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก พิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พิจารณาให้หรือไม่ให้คำรับรองโครงการ ภายใน 180 วันทำการนับจากวันที่ได้รับคำขอ
  - กรณีที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็น ขอคำชี้แจง หรือ กำหนดเงื่อนไขในการดำเนินโครงการใดๆ ให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการตามข้อคิดเห็น หนังสือขอคำชี้แจง หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกำหนด ยื่นต่อองค์การภายใน 20 วันทำการนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก อบก. หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวและผู้ยื่นไม่ยื่นหนังสือที่ไม่สามารถดำเนินการตามข้อคิดเห็น หรือไม่มีหนังสือแจ้ง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการกำหนด ให้ อบก.เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณายกคำขอรับรองดังกล่าว
 5. อบก. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้พัฒนาโครงการทราบ และเสนอให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมออกหนังสือให้คำรับรองโครงการ (LoA)

เอกสารดาวน์โหลด