กำหนดการจัดกิจกรรม

 

      หลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Criteria: SD Criteria) เป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาให้คำรับรองโครงการว่าเป็นโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด โดยหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยในปัจจุบัน แบ่งได้เป็น 3 หลักเกณฑ์ตามประเภทโครงการ คือ โครงการ CDM ทั่วไป โครงการ CDM ภาคขนส่ง และโครงการ CDM ภาคป่าไม้

      โครงการที่ผ่านหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน จะต้องได้ผลคะแนนรวมทั้งหมดและคะแนนรวมของแต่ละหมวดดัชนีต้องเป็นบวก ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าโครงการดังกล่าวก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

      ทั้งนี้ หากโครงการใดมีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือค่ามาตรฐานกำหนดไว้ หรือไม่มีมาตรการลดผลกระทบให้เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด ให้ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ขัดต่อกฎหมาย โดย อบก.จะไม่พิจารณาคำขอคำรับรองโครงการ

เอกสารดาวน์โหลด