กำหนดการจัดกิจกรรม

 

  1. เพื่อตรวจสอบการดำเนินโครงการของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามข้อเสนอที่ได้ระบุไว้ในเอกสารข้อเสนอโครงการ (PDD) รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการประเมินศักยภาพการพัฒนาที่ยั่งยืน (IEE-SD Report)
  2. เพื่อตรวจทานข้อมูลผลการตรวจวัดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเทียบกับสภาพจริงของโครงการ
  3. เพื่อเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ
  4. เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการของผู้ประกอบการ