กำหนดการจัดกิจกรรม

 

      สืบเนื่องจาก ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้คำรับรองว่าเป็นโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดแบบแผนงาน พ.ศ. 2554 ข้อ 16 กำหนดให้หน่วยงานบริหารโครงการจะต้องแจ้งการเพิ่มกิจกรรมโครงการ (CDM Programme Activities : CPA) ทุก ๆ 1 ปี

      หลังจากแผนงานได้รับการขึ้นทะเบียนจากคณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM EB) โดยหน่วยงานบริหารโครงการจะต้องจัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการสำหรับกิจกรรมโครงการที่เพิ่มเข้ามาในแผนงาน (CPA-DD) และรายงานผลการปฏิบัติตามกรอบแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมและศักยภาพการพัฒนาที่ยั่งยืน

      โดยเมื่อ อบก.พิจารณาแล้วเห็นว่าเอกสารดังกล่าวครบถ้วนสมบูรณ์  จะดำเนินการพิจารณาออกหนังสือตอบรับทราบการเพิ่มกิจกรรมโครงการ (Letter of Acknowledgement) ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาออกหนังสือ Letter of Acknowledgement เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อบก.จึงขอให้หน่วยงานค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์ การตรวจสอบ และการติดตามผลโครงการ ดังต่อไปนี้

  1. โครงการที่ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกลงได้ไม่เกิน 15,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี มีอัตราค่าธรรมเนียมโครงการละ 75,000 บาท
  2. โครงการที่ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกลงได้มากกว่า 15,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี มีอัตราค่าธรรมเนียม 10 บาท ต่อ 1 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 900,000 บาท ต่อโครงการ

      ทั้งนี้ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้เป็นไปตามที่ผู้พัฒนาโครงการระบุในเอกสารข้อเสนอโครงการ

      ตั้งแต่ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป ผู้พัฒนาโครงการจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมสำหรับโครงการขอคำรับรองต่อ อบก.

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสาร:
ประกาศคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ การตรวจสอบ และการติดตามผลโครงการ พ.ศ. 2551

วันที่ วันศุกร์, 17 มิถุนายน 2559 01:33 File Size 105.77 KB ดาวน์โหลด 14.00 ดาวน์โหลด

ประกาศคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ การตรวจสอบ และการติดตามผลโครงการ พ.ศ. 2551

วันที่ วันศุกร์, 17 มิถุนายน 2559 01:33 File Size 95.42 KB ดาวน์โหลด 13.00 ดาวน์โหลด

ประกาศคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ การตรวจสอบ และการติดตามผลโครงการ พ.ศ. 2551

ประกาศคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ การตรวจสอบ และการติดตามผลโครงการ พ.ศ. 2551 ประกาศคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมฯ ว่าด้วยการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของค่าธรรมเนียมโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด พ.ศ. 2555

วันที่ วันศุกร์, 17 มิถุนายน 2559 01:34 File Size 872.35 KB ดาวน์โหลด 12.00 ดาวน์โหลด