กำหนดการจัดกิจกรรม

 

      สืบเนื่องจาก ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้คำรับรองว่าเป็นโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดแบบแผนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๖ กำหนดให้หน่วยงานบริหารโครงการจะต้องแจ้งการเพิ่มกิจกรรมโครงการ (CDM Programme Activities : CPA) ทุกๆ ๑ ปี   หลังจากแผนงานได้รับการขึ้นทะเบียนจากคณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM EB) โดยหน่วยงานบริหารโครงการจะต้องจัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการสำหรับกิจกรรมโครงการที่เพิ่มเข้ามาในแผนงาน (CPA-DD) และรายงานผลการปฏิบัติตามกรอบแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมและศักยภาพการพัฒนาที่ยั่งยืน

      โดยเมื่อ อบก.พิจารณาแล้วเห็นว่าเอกสารดังกล่าวครบถ้วนสมบูรณ์  จะดำเนินการพิจารณาออกหนังสือตอบรับทราบการเพิ่มกิจกรรมโครงการ (Letter of Acknowledgement) ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาออกหนังสือ Letter of Acknowledgement เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อบก.จึงขอให้หน่วยงานบริหารโครงการจัดส่งเอกสารตามรายการและจัดทำรายงานตามแนวทางที่ อบก. กำหนด ดังนี้

เอกสาร

1. หนังสือแจ้งการเพิ่มกิจกรรมโครงการ (CPA) พร้อมใบนำส่งเอกสารประกอบการขอหนังสือตอบรับทราบการเพิ่มกิจกรรมโครงการ
(Letter of Acknowledgement) จำนวน 1 ชุด

แบบฟอร์ม

เอกสาร:
หนังสือแจ้งการเพิ่มกิจกรรมโครงการ (CPA)

วันที่ วันศุกร์, 17 มิถุนายน 2559 01:29 File Size 177.76 KB ดาวน์โหลด 11.00 ดาวน์โหลด

2. CPA-DD จำนวน 1 ชุด / 1 CPA
3. รายงานผลการปฏิบัติตามกรอบแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมและศักยภาพการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน  1 ชุด / 1 CPA
ประเภท Biogas 

รายงานผลการปฏิบัติตามกรอบแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมและศักยภาพการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ วันศุกร์, 17 มิถุนายน 2559 01:29 File Size 235.72 KB ดาวน์โหลด 13.00 ดาวน์โหลด

แนวทางการจัดทำรายงานฯ

 

ประเภท Biomass

รายงานผลการปฏิบัติตามกรอบแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมและศักยภาพการพัฒนาที่ยั่งยืน02

วันที่ วันศุกร์, 17 มิถุนายน 2559 01:30 File Size 230.16 KB ดาวน์โหลด 10.00 ดาวน์โหลด

แนวทางการจัดทำรายงานฯ

 

ประเภท Solar Wind Hydro

รายงานผลการปฏิบัติตามกรอบแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมและศักยภาพการพัฒนาที่ยั่งยืน03

วันที่ วันศุกร์, 17 มิถุนายน 2559 01:30 File Size 226.18 KB ดาวน์โหลด 10.00 ดาวน์โหลด

แนวทางการจัดทำรายงานฯ

 

ประเภท Energy Efficiency

รายงานผลการปฏิบัติตามกรอบแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมและศักยภาพการพัฒนาที่ยั่งยืน04

วันที่ วันศุกร์, 17 มิถุนายน 2559 01:32 File Size 222.03 KB ดาวน์โหลด 9.00 ดาวน์โหลด

แนวทางการจัดทำรายงานฯ

4. แผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 3 แผ่น