โครงการ CDM ทั่วโลก

 

จากข้อมูลของ UNFCCC โครงการ CDM ที่มีอยู่ทั่วโลกมีจำนวนทั้งหมด 7,805 โครงการ  โดยมีสถิติการขึ้นโครงการในแต่ละปีตั้งแต่ปี 2004 ถึง ปัจจุบัน

 CDM ทวโลก