logo ghg
  • Home
  • T-VER
  • LESS
  • PMR
  • JCM
  • CDM
  • ติดต่อเรา
  • SEARCH

ข้อมูลสถิติโครงการ CDM ของประเทศไทย

Total files 1
Total downloads 121

pdf

สถิติโครงการ cdm.pdf

FLEXI_DESCRIPTION สถิติโครงการ cdm.pdf

ขอมลสถตโครงการ CDM ประเทศไทย1

  ประเทศไทยได้ดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ภายใต้พิธีสารเกียวโตเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาตั้งแต่ปี 2550 โดยมีองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ในฐานะ DNA ของประเทศไทย ทำหน้าที่พิจารณาให้คำรับรองโครงการ CDM ปัจจุบันประเทศไทยมีโครงการ CDM ที่รับคำรับรองจาก อบก. จำนวน 222 โครงการ และมีโครงการ CDM ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากคณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM Executive Board) จำนวน 154 โครงการ 

 allstat1

 

 

  • Hits: 1689