โครงการ CDM ของประเทศไทย

ปัจจุบันมีโครงการที่ได้รับ LoA และได้รับการขึ้นทะเบียน (Registered) จาก CDM Executive Board จำนวนทั้งสิ้น 154 โครงการ ซึ่งจำแนกตามประเภทโครงการ ได้แก่

  1. โครงการประเภททั่วไป จำนวน 147 โครงการ
  2. โครงการประเภทแผนงาน (PoA) จำนวน 7 โครงการ

โดยมีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จากการดำเนินโครงการ (Expected CERs) เท่ากับ 7,414,236 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

จากโครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ CDM EB แล้ว มีจำนวน 65 โครงการที่ได้รับการออกหนังสือรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ (Issuance of CERs) คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 13,965,691 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า