logo ghg
 • Home
 • T-VER
 • LESS
 • PMR
 • JCM
 • CDM
 • ติดต่อเรา
 • SEARCH

โครงการที่ได้รับ LoA ของประเทศไทย

ปัจจุบันมีโครงการที่ได้รับหนังสือให้คำรับรองโครงการ (Letter of Approval: LoA) แล้ว จากประเทศไทยจำนวน 222 โครงการ ซึ่งแบ่งเป็นโครงการ CDM ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย 219 โครงการ และโครงการ CDM ที่ตั้งอยู่ที่ประเทศลาว 3 โครงการ 

จำแนกประเภทโครงการตาม UNFCCC ออกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. โครงการประเภททั่วไป จำนวน 215 โครงการ
 2. โครงการประเภทแผนงาน (PoA) จำนวน 7 โครงการ

คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จากการดำเนินโครงการ (Expected CERs) 12,710,309 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

 • Hits: 3430