logo ghg
 • Home
 • T-VER
 • LESS
 • PMR
 • JCM
 • CDM
 • ติดต่อเรา
 • SEARCH

โครงการ CDM ทั่วโลก

 

จากข้อมูลของ UNFCCC โครงการ CDM ที่มีอยู่ทั่วโลกมีจำนวนทั้งหมด 7,805 โครงการ  โดยมีสถิติการขึ้นโครงการในแต่ละปีตั้งแต่ปี 2004 ถึง ปัจจุบัน

 CDM ทวโลก

 

 • Hits: 1388

โครงการ CDM ของประเทศไทย

ปัจจุบันมีโครงการที่ได้รับ LoA และได้รับการขึ้นทะเบียน (Registered) จาก CDM Executive Board จำนวนทั้งสิ้น 154 โครงการ ซึ่งจำแนกตามประเภทโครงการ ได้แก่

 1. โครงการประเภททั่วไป จำนวน 147 โครงการ
 2. โครงการประเภทแผนงาน (PoA) จำนวน 7 โครงการ

โดยมีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จากการดำเนินโครงการ (Expected CERs) เท่ากับ 7,414,236 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

จากโครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ CDM EB แล้ว มีจำนวน 65 โครงการที่ได้รับการออกหนังสือรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ (Issuance of CERs) คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 13,965,691 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

     

 • Hits: 2690

โครงการที่ได้รับ LoA ของประเทศไทย

ปัจจุบันมีโครงการที่ได้รับหนังสือให้คำรับรองโครงการ (Letter of Approval: LoA) แล้ว จากประเทศไทยจำนวน 222 โครงการ ซึ่งแบ่งเป็นโครงการ CDM ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย 219 โครงการ และโครงการ CDM ที่ตั้งอยู่ที่ประเทศลาว 3 โครงการ 

จำแนกประเภทโครงการตาม UNFCCC ออกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. โครงการประเภททั่วไป จำนวน 215 โครงการ
 2. โครงการประเภทแผนงาน (PoA) จำนวน 7 โครงการ

คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จากการดำเนินโครงการ (Expected CERs) 12,710,309 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

 • Hits: 2909