กลไกลดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Mitigation Mechanism)

อบก. จัดงานสัมมนา “โครงการลดก๊าซเรือนกระจก: ลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 – 15.30 น.ณ ห้องสุคนธา ซี ชั้น 6 โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

“โครงการลดก๊าซเรือนกระจก: ลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน”

สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดงานสัมมนา “โครงการลดก๊าซเรือนกระจก: ลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 – 15.30 น.ณ ห้องสุคนธา ซี ชั้น 6 โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเพื่อแนะนำโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยในการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ดำเนินโครงการต่างๆ เช่น การลดการใช้พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน การจัดการขยะและของเสีย การปลูกป่า ฯลฯ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน และคาร์บอนเครดิตที่ได้จากโครงการยังสามารถนำไปซื้อ-ขายได้ในอนาคต

{phocagallery view=category|categoryid=33|limitstart=0|limitcount=0}

 

  • Hits: 1255