ข่าวสารและกิจกรรมโครงการทั้งหมด

Seminar JCM.png

 

อ่านเพิ่มเติม: Seminar on the Joint Crediting Mechanism (JCM) Implementation in Thailand - Accelerating Low...

  • Hits: 740

 งานสมมนา T VER 210861

 

อ่านเพิ่มเติม: ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “ความรู้เบื้องต้นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานของประเทศไทย...

  • Hits: 1770

                    ด้วยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้กำหนดจัดงานระดมความคิดเห็น เรื่อง การพัฒนากลไกลดก๊าซเรือนกระจกรูปแบบใหม่ หลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกลไกตลาดระหว่างประเทศและแนวโน้มหลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐ รวมทั้งกฎ รูปแบบ และกระบวนการขั้นตอน (RMP) สำหรับกลไกลดก๊าซเรือนกระจกรูปแบบใหม่ที่จะจัดตั้งขึ้นหลังปี ค.ศ.๒๐๒๐ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและระดมความคิดเห็นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบงานระดมความคิดเห็น

  • Hits: 437

tax S

อ่านเพิ่มเติม: การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการขายคาร์บอนเครดิต

  • Hits: 276

เนื้อหาอื่นๆ...