ข่าวสารและกิจกรรมโครงการทั้งหมด

RD Khonkaen s.edit time

อ่านเพิ่มเติม: ขอเชิญดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา “โครงการลดก๊าซเรือนกระจก: ลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน” ณ...

  • Hits: 1002

 

Announcement

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศผล!! รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับสนับสนุนการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบโครงการ T-VER...

  • Hits: 606

Seminar JCM.png

 

อ่านเพิ่มเติม: Seminar on the Joint Crediting Mechanism (JCM) Implementation in Thailand - Accelerating Low...

  • Hits: 1235

 งานสมมนา T VER 210861

 

อ่านเพิ่มเติม: ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “ความรู้เบื้องต้นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานของประเทศไทย...

  • Hits: 2294