ข่าวสารและกิจกรรมโครงการทั้งหมด

31731

วันนี้ 5 ก.ค. 62 สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ประเมินภายนอก (Validation/Verification Body: VVB) เข้าทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ของเทศบาลเมืองป่าตอง จ.ภูเก็ต ที่ได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟบริเวณถนนในเขตเทศบาล จำนวน 4 สาย อาคารและโรงจอดรถของเทศบาล โดยเปลี่ยนจากหลอดไฟที่กินไฟมาก เป็นหลอด LED ซึ่งกินไฟน้อย ผลจากการเปลี่ยนหลอดไฟคาดว่าเทศบาลเมืองป่าตองจะสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนได้ปีละ 149 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

 

  • Hits: 57

Web MOUCDMTVER

  • Hits: 409

ประกาศแนวทางในการขอรบทนJCM

อ่านเพิ่มเติม: งานสัมมนา เรื่อง แนวทางในการขอรับทุนเพื่อพัฒนา โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้กลไกเครดิตร่วม (Joint...

  • Hits: 501

cover page01

 agenda

  • Hits: 656